Eigen aangifte jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in te dienen ten laatste op 15 juli 2022

Vakartikels

Belastingplichtigen die effectenrekeningen aanhouden in het buitenland bij niet-Belgische tussenpersonen, moeten zelf instaan voor de aangifte en betaling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. De deadline voor deze aangifte is 15 juli as.

Nadat het Grondwettelijk Hof de eerste taks op de effectenrekeningen vernietigde, werd er bij wet van 17 februari 2021 een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ingevoerd. Deze maatregel trad in werking op 26 februari 2021.

Samengevat wordt er jaarlijks een taks van 0,15% geheven op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten tijdens de referentieperiode, op voorwaarde dat deze gemiddelde waarde meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. De referentieperiode is een termijn van 12 opeenvolgende maanden, die in principe start op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar. De eerste referentieperiode startte op 26 februari 2021 en eindigde op 30 september 2021.

Voor effectenrekeningen aangehouden bij Belgische (financiële) tussenpersonen, ligt de aangifteplicht bij die tussenpersonen. De deadline voor deze aangifte ligt op de 20e dag van de derde maand die volgt op het einde van de betrokken referentieperiode. Als gevolg hiervan moesten alle Belgische tussenpersonen hun eerste aangiften tegen 20 december 2021 indienen voor de referentieperiode die afliep op 30 september 2021.

De titularis van een effectenrekening moet de aangifte indienen ten laatste op 15 juli 2022.

Voor effectenrekeningen die buiten België aangehouden worden, zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon, moeten titularissen (natuurlijke én rechtspersonen) zelf de aangifte indienen. De deadline hiervoor is 15 juli 2022, wat overeenkomt met de deadline voor het indienen van de aangifte personenbelasting via MyMinfin (Tax-on-web) door de belastingplichtige zelf. De titularis moet de betaling van de jaarlijkse taks doen uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het einde van de referentieperiode. Met andere woorden: voor de referentieperiode die afloopt op 30 september 2021, geldt 31 augustus 2022 als uiterste betaaldatum.   

Hij of zij moet de taks betalen ten laatste op 31 augustus 2022.

Omdat de aangifte nog niet elektronisch ingediend kan worden, moet ze op papier gebeuren en per post gestuurd worden naar het volgende adres:

FOD Financiën – Algemene Administratie Inning en de Invordering
Dienst Diverse Taksen
Gaston Crommenlaan 6 bus 291
9050 Ledeberg

Het voorgedrukte aangifteformulier vindt u op de website van de FOD Financiën.
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.