HR-weetjes – oktober 2023

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke nieuwigheden moet u de komende weken en maanden rekening houden?

1. Uitbreiding flexi-job sectoren vanaf 2024

Onlangs bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. Dit akkoord vermeldt onder meer dat vanaf 1 januari 2024 flexi-jobs worden uitgebreid naar 12 nieuwe sectoren

Met deze uitbreiding wil de federale regering het personeelstekort in deze sectoren aanpakken, waarbij werkgevers extra personeel op een flexibele manier kunnen inzetten. Tegelijk kunnen werknemers een extra zakcentje verdienen. Na deze uitbreiding zullen flexi- jobs, naast de 10 huidige sectoren, ook mogelijk worden in de volgende sectoren: onderwijs, kinderopvang, publieke sport- en cultuursector, land- en tuinbouw, bussen en autocars, autosector, voedingsindustrie, uitvaartsector, verhuissector, rijscholen, eventsector en immo-sector.

Sterkere sociale bescherming

Het vastgelegde minimumloon voor een flexi-jobber is vandaag 11,81 euro per uur. Dit bedrag zal voortaan per sector geregeld worden, en dus ook per sector verschillen. 

Voor flexwerk zal het barema gelden dat voor gewone werknemers in de sector van toepassing is. Een flexi-jobber zal iets meer kunnen verdienen. Voor de horeca – de sector met de meeste flexi-jobbers – geldt een uitzondering. In deze sector blijft het minimumloon voor een flexi-jobber 11,81 euro per uur.

Werkgeversbijdrage

De regering verhoogt de werkgeversbijdrage van 25% naar 28%.

Plafond

U moet rekening houden met een plafond van circa 12.000 euro per jaar dat iemand via een flexi-job mag verdienen. Zodra dit bedrag bereikt is, wordt een flexi-jobber op de rest belast. Flexwerk mag minimaal 3 uur en maximaal 9 uur op één dag plaatsvinden. De regering wil werk maken van een online platform waar een flexi-jobber kan zien hoeveel uren hij of zij al heeft gewerkt.

Voor gepensioneerden (ouder dan 65 jaar) komt er geen plafond: zij kunnen onbelast bijverdienen. Voor vroeggepensioneerden komt er wel een plafond, van 7.190 euro onbelast bijverdienen per jaar. 

Wie kan starten met een flexi-job?

Om als flexi-jobber aan de slag te gaan, moet men gepensioneerd zijn of minstens 4/5de werken. Nieuw: wie overschakelt van een voltijdse baan naar een 4/5de tewerkstelling, moet voortaan een half jaar wachten vooraleer men als flexi-jobber aan de slag kan.

De voordelen van een flexi-job

Het flexi-statuut biedt aanzienlijke voordelen voor werknemers die minstens 4/5de werken en mensen die na hun pensioen op een flexibele basis willen blijven werken. Het systeem is fiscaal voordelig, met een brutoloon dat gelijk is aan het nettoloon, en dus zonder belastingen of sociale bijdragen. Daarnaast bouwen flexi-jobbers sociale rechten als pensioen op en ontvangen ze vakantiegeld.

Deze informatie blijft onder voorbehoud tot alle wetteksten gepubliceerd zijn.

Bron: myflexijob.be

2. Fietsvergoeding stijgt vanaf 1 januari 2024

De fietsvergoeding die werknemers ontvangen van hun werkgever, bedraagt momenteel maximaal 0,27 EUR. Vanaf 1 januari 2024 stijgt dit bedrag naar maximaal 0,35 EUR. Dit maximale bedrag is vrij van belastingen en sociale lasten.

Tegelijk wordt een jaarlijks plafond voor de fiscale vrijstelling ingevoerd tot 2.500 EUR per jaar. Dit komt overeen met een woon-werktraject van 17 kilometer gedurende 210 werkdagen, wat volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem een realistische berekening is.

Dit betekent concreet dat een werkgever die een eigen fietsvergoeding kan of mag blijven toekennen (in een sector waar de verplichting momenteel nog niet bestaat), deze vanaf 1 januari 2024 kan verhogen naar maximaal 0,35 EUR per effectief gefietste kilometer (rekening houdend met het jaarplafond van 2.500 EUR per jaar).

Aan de cao nr. 164 van de NAR (die een veralgemeende fietsvergoeding invoerde) wijzigt niets. Deze aanvullende cao voorziet een fietsvergoeding van 0,27 EUR (een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt) voor een maximale afstand van 40 kilometer (traject heen en terug). Voor meer info over dit thema verwijzen wij u graag naar onze nieuwsbrief van april 2023.

3. Progressieve werkhervatting: premie voor de werkgever

De werkhervattingspremie die u als werkgever kunt ontvangen wanneer u een arbeidsongeschikte persoon opnieuw progressief tewerkstelt (zie onze nieuwsbrief van augustus 2023), wordt vanaf 1 januari 2024 opgetrokken van 1000 euro naar 1725 euro. Dit is opgenomen in het begrotingsakkoord van 9 oktober 2023.

Deze aangekondigde maatregel moet wel nog in wetgeving worden gegoten.

4. Vlaams opleidingsverlof (VOV) / Educatief verlof – nieuw loonplafond schooljaar 2023-2024

Wanneer een werknemer Vlaams opleidingsverlof (VOV) / Educatief verlof neemt, kan deze met behoud van het normale loon afwezig blijven van het werk om een opleiding te volgen. Als werkgever mag u het loon van de werknemer hierbij wel beperken tot een bepaald loonplafond.

Dit loonplafond wordt vanaf 1 september 2023 jaarlijks geïndexeerd. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt dit 3500 EUR. Dit nieuwe bedrag geldt voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024. 

Voor het schooljaar 2022-2023 bedroeg dit bedrag 3170 EUR (vanaf 1 januari 2023 werd de loongrens opgetrokken naar 3364 EUR).
Hou er rekening mee dat dit louter een wetsontwerp is, in afwachting van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

5. Herinvoering van de relance-uren vanaf juli 2023

Het koninklijk besluit dat de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen regelt voor de relance-uren, werd op 30 september 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De vrijstelling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2023.

Voor meer info over dit topic verwijzen we u graag naar onze nieuwsbrief van augustus 2023.

6. Feestdagen 2024 – vervangingsdagen vastleggen voor 15 december 2023!

Feestdagen in 2024

 • Nieuwjaar: maandag 1 januari
 • Paasmaandag: maandag 1 april
 • Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei
 • Hemelvaart: donderdag 9 mei
 • Pinkstermaandag: maandag 20 mei
 • Nationale feestdag: zondag 21 juli
 • Maria-Hemelvaart: donderdag 15 augustus
 • Allerheiligen: vrijdag 1 november
 • Wapenstilstand: maandag 11 november
 • Kerstmis: woensdag 25 december

Tijdens deze dagen mogen werknemers van de privésector niet worden tewerkgesteld. Als werkgever moet u wel een loon betalen voor deze feestdagen.
Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone werkdag in hetzelfde jaar.
De vervangingsdag kan worden vastgesteld (cascaderegeling):

 • Ofwel op sectoraal vlak binnen het paritair comité;
 • Ofwel door een beslissing van de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, of een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers; 
 • Ofwel via een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer.

Als er op geen enkel van deze niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag die volgt op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Bekendmaking

De vervangingsdagen moeten voor 15 december 2023 in de ondernemingslokalen worden aangeplakt via een gedateerd en ondertekend bericht.
Een kopie van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en bezorgd worden aan Toezicht op Sociale Wetten.

7. Jaarlijkse vakantie en eindejaar

Nu het einde van het jaar dichterbij komt, is de kans groot dat sommige werknemers nog heel wat vakantiedagen moeten opnemen voor 31 december.

Waarmee moet u rekening houden?

Wanneer er geen overeenkomst binnen de sector of op ondernemingsniveau werd gesloten, wordt de vakantieperiode altijd vastgesteld in een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer.
Geen overdracht mogelijk van vakantiedagen naar een volgend jaar

Jaarlijkse vakantie moet voor 31 december 2023 worden opgenomen. Het is dus niet toegestaan verlofdagen die in 2023 niet zijn opgenomen, over te dragen naar 2024.

Een werknemer kan ook niet afzien van de vakantiedagen waarop hij recht heeft. De werkgever zelf moet er regelmatig over waken dat de werknemer effectief zijn vakantiedagen tijdig opneemt. U kunt dus best de werknemers tijdig informeren over de verplichting alle vakantiedagen tijdig op te nemen voor het einde van het jaar.

Wat als een werknemer zijn vakantiedagen toch niet kan opnemen?

Als de werknemer wegens overmacht of een schorsing van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte) niet in staat is om de vakantiedagen, waarop hij in 2023 recht heeft, volledig of gedeeltelijk op te nemen voor het jaareinde, dan verliest hij deze verlofdagen definitief. Deze mogen dus niet naar het volgende jaar worden overgedragen (zie supra).

Gaat het om een bediende? Dan moet u hem of haar als werkgever uiterlijk op 31 december 2023 het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen betalen.

Gaat het om een arbeider? In dat geval worden de niet-opgenomen vakantiedagen gedekt door de vakantiecheque die hij of zij al ontving via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Wat met extralegale verlofdagen en ADV?

Extralegale verlofdagen (functieverlof, anciënniteitsverlof, leeftijdsverlof,…) en ADV-dagen (dagen arbeidsduurvermindering) moeten in principe altijd in onderling overleg tussen werknemer en werkgever worden opgenomen.

In dit kader moet men nagaan wat de bestaande modaliteiten, hetzij op sectorniveau, hetzij op ondernemingsniveau, zijn.

ADV-dagen moeten voor het einde van het jaar worden opgenomen om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te garanderen.

8. Vlaamse doelgroepvermindering voor aanwerving van personen zonder recente duurzame werkervaring

Vanaf 1 oktober 2023 genieten werkgevers in het Vlaams Gewest een nieuwe doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente duurzame werkervaring. Deze wetgeving werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Voor meer info over dit topic verwijzen we u graag naar onze nieuwsbrief van september 2023.

9. Vlaamse doelgroepvermindering tewerkstelling oudere werknemers

De Vlaamse Regering heeft opnieuw de minimumleeftijden opgetrokken voor de doelgroepvermindering 'zittende' oudere werknemers op 1 januari 2024 en op 1 januari 2025. Deze vermindering ondersteunt de bestaande tewerkstelling van oudere werknemers.

Hieronder vindt u een overzicht van de evolutie van de minimumleeftijden die oudere werknemers moeten bereiken op de laatste dag van het kwartaal, zodat u als werkgever recht hebt op verminderde bijdragen: 

01/01/2023 tot 31/12/2023   01/01/2024 tot 31/12/2024 vanaf 01/01/2025     doelgroepvermindering
maximum per kwartaal
≥ 60 jaar   ≥ 61 jaar ≥ 62 jaar 600 euro
≥ 62 jaar  ≥ 62 jaar  ≥ 63 jaar   1500 euro


De verminderingsbedragen zijn maximumbedragen per kwartaal. Er wordt een pro rata bedrag berekend voor deeltijders (< 80% tewerkstelling).

De toepassing van de Vlaamse doelgroepvermindering voor zittende ouderen verloopt volledig automatisch.

10. Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023

Als werkgever kunt u een kilometervergoeding toekennen aan werknemers voor dienstverplaatsingen met eigen wagen. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien.

Voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 bedraagt deze kilometervergoeding 0,4259 EUR per kilometer. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september was dit 0,4237 EUR per kilometer.

Als u deze maximumgrens naleeft, kunt u de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en belastingen toekennen.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, Payroll & HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.