Krijtlijnen van een fiscale hervorming: de impact op uw (management)vennootschap

Vakartikels

Afgelopen zomer publiceerde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn blauwdruk voor een brede fiscale hervorming. Het doel? Het belastingstelsel in ons land rechtvaardiger, moderner, eenvoudiger én neutraler maken. Op het eerste zicht bevat deze geplande hervorming een aantal positieve wijzigingen voor (management)vennootschappen. Maar vergis u niet: tussen de lijnen lezen we ook een paar stevige angels. Een verwittigd ondernemer is er twee waard!  

Krijtlijnen fiscale hervorming

Over de fiscale hervormingsplannen van De Croo I is al veel inkt gevloeid. Tot vandaag bleef de impact ervan voor uw vennootschap beperkt. Recent zette minister van Financiën Vincent Van Peteghem echter de krijtlijnen uit in een blauwdruk. Het gaat om een visienota, waarvan de onderdelen nog in wetteksten gegoten moeten worden (en dus onderhandeld). Desondanks is het nuttig om al even stil te staan bij de mogelijke gevolgen van deze wish list voor uw managementvennootschap. Een toelichting van de andere punten, waaronder personenbelasting en inkomsten uit onroerend goed in hoofde van natuurlijke personen, leest u in onze volgende nieuwsbrief.

De fiscale hervorming wil het belastingstelsel in ons land rechtvaardiger, moderner, eenvoudiger en neutraler maken. Maar voor wie? 

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting: een gemengd beeld

Het voordelige kmo-tarief in de vennootschapsbelasting, van toepassing op de eerste 100.000 euro winst, zou dalen van 20% naar 15%. Ook zou de schijf waarop dit tarief van toepassing is, verhogen van 100.000 euro naar 200.000 euro.

Anderzijds zou de minimumbezoldiging van 45.000 euro, die moet worden toegekend aan minstens één bedrijfsleider-natuurlijk persoon om dit verlaagd VenB-tarief te kunnen genieten, in de toekomst geïndexeerd worden. Bijkomend zouden alternatieve verloningsvormen (zoals voordeel van alle aard voor bedrijfswagens), die vandaag vervat zitten in deze minimumbezoldiging, hiervan in de toekomst geen deel meer uitmaken.

U hebt het al door: het wordt kiezen (en dus rekenen) wat het meest voordelig is, want een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting resulteert in een hogere personenbelasting en sociale bijdrage…
 

Ook impact op de personenbelasting…

De blauwdruk vermeldt ook een daling van de belastingdruk in de personenbelasting: enerzijds door een verlaging van de tarieven, anderzijds door een aanpassing van de belastingschijven. Ook de belastingvrije som zou verhoogd worden van 9.270 euro naar 13.390 euro. Echter: de timing van deze aanpassingen wordt niet noodzakelijk op elkaar afgestemd. 

De belasting op een aantal voordelen die forfaitair worden gewaardeerd, zoals de gratis terbeschikkingstelling van een woning, verwarming en elektriciteit, stond al enige tijd onder druk. Met de huidige energieprijzen komt dit wellicht nog meer in het vizier bij belastingcontroles. Het zal dan ook niet verbazen dat de wensenlijst van de minister een aanpassing van deze spelregels bevat om deze voordelen voortaan op werkelijke basis te belasten. In de toekomst zal mogelijk ook een voordeel van alle aard worden belast voor tank- en laadkaarten voor privégebruik van bedrijfswagens. 

Minister Van Peteghem kondigt ook een strenger toezicht aan op het inbrengen en terugbetalen van kosten eigen aan de werkgever. Zo wil hij vermijden dat op deze wijze verdoken loon wordt uitbetaald. En hij pakt het misbruik van bestaande voordeelregimes die creatieve activiteiten vergoeden (lees: auteursrechten) aan, via een verstrenging van de spelregels. 

Om de bedrijfsvoorheffing nauwer te laten aansluiten bij de eindbelasting (lees: sneller te innen), wordt bedrijfsvoorheffing mogelijk glijdend berekend in plaats van trapsgewijs.

Wat met de tarieven roerende voorheffing?

In de geplande hervorming dalen ook de standaardtarieven roerende voorheffing, van 30% naar  25%. Dit lijkt in eerste instantie positief, want zo worden interesten uit de vennootschap, samen met de uitkering van een dividend vanuit uw managementvennootschap (dus de mogelijk lagerbelaste vennootschapswinst), 5% goedkoper.

Maar ook hier moet u alert zijn, aangezien tot vandaag niet duidelijk is wat de impact is voor het huidige regime van de liquidatiereserve die ervoor zorgt dat u, na betaling van 10% heffing in de vennootschap en mits een wachttermijn van 5 jaar, aan 5% roerende voorheffing een dividend kan uitkeren. En wat voor een kmo-kapitaalvennootschap die geniet van het VVPR-bis regime, en dus mits een wachttermijn een dividend kan uitkeren aan 15% roerende voorheffing?  Een belangrijk punt dat vandaag onvoldoende duidelijk is…

Dat de blauwdruk een aantal positieve maatregelen bevat, neemt niet weg dat u alert moet zijn voor aanzienlijke fiscale adders onder het gras.

Uniforme belasting voor meerwaarden op beleggingen

Tenslotte: gerealiseerde meerwaarden op aandelen, obligaties en andere financiële producten zouden belast worden aan een uniform tarief van 15%. Anderzijds voorziet de minister dat u minderwaarden in rekening kunt brengen, en ook dat de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen en de taks op de beursverrichtingen via een uitdoofregime op de schop gaan. 

Via zijn blauwdruk drukt de minister uitdrukkelijk zijn waardering uit voor uw initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen als ondernemer, door te voorzien in een, zoals hij zelf stelt,  "bijzondere, weliswaar beperkte, vrijstelling van uw meerwaarde op aandelen” als uw vennootschap met behoud van activiteit wordt overgedragen. Bezorgt deze beloning voor uw inspanningen en ondernemersrisico u nu al slapeloze nachten?  Dan bent u op zijn minst verwittigd en kan u zich beter vakkundig laten informeren over mogelijke oplossingen.

Vergeet niet dat het om een  blauwdruk gaat, dus nog te onderhandelen en voorlopig zonder kracht van wet.  Maar ook al voelt u hierbij misschien een hoog “I have a dream…”-gehalte - zij het dan minder historisch en mogelijks minder fair aanvoelend -, toch kunt u er best van uitgaan dat minstens bepaalde elementen door De Croo I nog in realiteit zullen worden omgezet...

De essentie

 • Afgelopen zomer presenteerde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn blauwdruk voor een grondige
  hervorming van ons belastingstelsel
 • Deze belastinghervorming moet fiscaliteit in ons land rechtvaardiger, moderner, eenvoudiger en neutraler maken
 • Deze blauwdruk voorziet een daling van het kmo-tarief in de vennootschapsbelasting, van 20% naar 15% en dit voor
  de eerste 200.000 euro winst
 • Anderzijds zou de minimum bedrijfsleidersvergoeding van 45.000 euro geïndexeerd worden, en de alternatieve verloningsvormen worden uitgesloten
 • De standaardtarieven roerende voorheffing zouden dalen van 30% naar 25%, en er komt een uniforme belasting van 15%
  op meerwaarden op beleggingsportefeuilles. 
   

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner / Gecertificeerd belastingadviseur of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.